ESN FINT rules in Finnish

Here are the official and legally binding Rules of the Associations in Finnish. An unofficial English translation is available here.

Yhdistyksen säännöt


1§ Nimi ja kotipaikka

2§ Tarkoitus ja toiminta

3§ Jäsenet

4§ Hallitus

5§ Luottamustoimesta vapauttaminen

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7§ Tilit

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

9§ Yhdistyksen kokoukset

10§ Syys- ja kevätkokous

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finns and Internationals in Tampere ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä ESN FINT. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on kansainvälisen Erasmus Student Networkin jäsen.


2§ Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä kotikansainvälistymisen, suomalaiseen kulttuuriin integroitumisen, sekä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoiminnan edistäminen. Yhdistys on poliittisesti riippumaton.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vapaa-ajan harrastus- ja virkistystapahtumia ja jäsenilleen matkoja, on yhteistyössä samansuuntaisten päämäärien hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa, sekä toimeenpanee kokoontumisia, valistus- ja neuvottelutilaisuuksia, sekä tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3§ Jäsenet


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ovat kelpoisia kaikki Pirkanmaan korkeakoulujen opiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.


Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla hallitukselle, puheenjohtajalle tai tekemällä ilmoituksen yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuusi kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän aiheuttaa huomattavaa vahinkoa yhdistykselle.  


Yhdistyksen varsinainen jäsen voi opiskelunsa loputtua jatkaa yhdistyksen jäsenenä, muttei tulla valituksi hallitukseen. Erasmus Student Network Finland ry:n ja Erasmus Student Network AISBL:n hallituksen jäsenet voivat tulla valituksi ESN FINT ry:n hallituksen jäseniksi. 


Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


4§ Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja, sekä kahdesta (2) yhdeksään (9) kevätkokouksen valitsemaa hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen. Kevätkokouksessa valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualue. Hallituksen jäsenten toimikausi on elokuun ensimmäisestä päivästä (1.8.) seuraavan vuoden heinäkuun kolmanteenkymmenenteenensimmäiseen (31.7.)


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


5§ Luottamustoimesta vapauttaminen


Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta.


Erotetun hallituksen jäsenen tilalle tulee valita samassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä muun hallituksen jäsenen kanssa.


7§ Tilit


Yhdistyksen tilikausi on elokuun ensimmäisestä päivästä (1.8.) seuraavan vuoden heinäkuun kolmanteenkymmenenteenensimmäiseen (31.7.) Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastalle/toiminnantarkastajalle vähintään kuukausi ennen syyskokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on tarkistettava tilit ja kiinteä omaisuus sekä esitettävä niistä hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.


8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalle.


9§ Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuussa tai toukokuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokakuussa tai marraskuussa.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.


Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


10§ Syys- ja kevätkokous


a) Syyskokous


Kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


b) Kevätkokous


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; valitaan hallituksen puheenjohtaja; päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten vastuualueista ja valitaan hallituksen jäsenet; vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi tilikaudeksi; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.


Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.


Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.